Din forretning er vores …

… kæphest. Det er vores mål at skabe værdi igennem alle led i samarbejdet og vi arbejder helhedsorienteret med vores kunder. BDL leverer løsninger, som taler sammen med mennesker, forretningsmål og de andre systemer.

Forståelsen for netop din forretning giver os mulighed for at udvikle din løsning i takt med behovet – og de muligheder, systemerne tilbyder. Vi fra BDL leverer den sidste procent, der gør hele forskellen og skaber merværdi.

Generelle vilkår

1. ANVENDELSE.

Disse generelle vilkår gælder for BDL A/S levering af ydelser, herunder konsulentydelser, software, og/eller andre ydelser til kunden.

2. TILBUD.

Tilbud fra BDL er gældende i 30 dage efter tilbuddets datering. BDL kan dog med øjeblikkelig varsel tilbagekalde tilbuddet indenfor ovennævnte frist, med mindre kunden skriftligt forinden har accepteret tilbuddet.

3. AFTALEN.

Leverancens omfang er beskrevet i tilbud, og/eller anden særskilt aftale (i det følgende kaldet aftalegrundlaget). BDL er forpligtet til, at levere det der skriftligt er anført i aftalegrundlaget. Kunden er ansvarlig for at alle kundens krav og forventninger til leverancen fremgår af aftalegrundlaget.

4. PARTNERNES FORPLIGTIGELSER.

Det påhviler partnerne hver især loyalt, at opfylde de forpligtigelser der fremgår af aftalegrundlaget.

Såfremt ydelserne helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) erhvervet af BDL fra 3. Mand, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser der er gældende for den omhandlende 3. Mands leverancer, således vil ydelserne bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser som den omhandlende 3. Mand stiller.

BDL er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådan ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller indeståelse for så vidt angår disse ydelser fra 3. Mand (herunder fra leverandører af software f.eks. Microsoft).

BDL ́s leverance af ydelsen er betinget af kundens aktive medvirken, kunden er forpligtet til at informere BDL om alle forhold af betydning for levering af ydelsen, samt at bidrage til planlægning af leveringen og stille kvalificeret interne ressourcer til rådighed for BDL, i det omfang BDL skønner, det er nødvendigt.

Kunden er forpligtiget til at have alle nødvendige licensrettigheder, samt at have foretaget en tilstrækkelig Back-up af hele sit IT-system inden BDL påbegynder sin levering af ydelsen.

BDL er berettiget til efter eget skøn, på et hvilket som helst tidspunkt, at udskifte en eller flere af sine medarbejdere der er beskæftiget med ydelsen.

5. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER.

De angivne priser er alle ekskl. moms, og priserne omfatter ikke andre ydelser herunder fragt, levering m.v..

Såfremt der sker væsentlige prisstigninger vedrørende produkter og ydelser, der skal leveres fra 3. Mand, er BDL berettiget til at forhøje sine priser over for kunden tilsvarende.

Såfremt der ikke er aftalt andet er BDL berettiget til, at fakturerer faktisk anvendt tidsforbrug, i henhold til BDL ́s til enhver tid gældende prisliste.

Såfremt der er aftalt en fast pris, forudsættes det, at arbejdet kan udføres indenfor sædvanlig arbejdstid (mandag til torsdag fra kl. 8.00 – 16.00, fredag fra kl. 8.00 – 15.00), såfremt kunden kræver, at arbejdet udføres på andre tidspunkter er BDL berettiget til et ekstra vederlag i henhold til BDL ́s til enhver tid gældende prisliste.

Alle udgifter til fly, færge, broafgifter, overnatning, fortæring og øvrige omkostninger faktureres på baggrund af de faktiske afholdte omkostninger. Transporttid faktureres i henhold til BDL ́s til enhver tid gældende prisliste.

Priser på software og andre ydelser leveret af 3. Mand faktureres, så snart kunden har fået mulighed (licens) til at bruge det omhandlende software.

Abonnementer på Microsoft Dynamics ERP software eller 3. Mands produkter, kan opsiges med et varsel på mindst 3 måneder før skæringsdato, med mindre andet er angivet.

BDL er berettiget til, at fakturerer konsulentydelser hver 14. dag ved længerevarende opgaver eller (efter BDL ́s valg) når arbejdet er afsluttet.

Betaling skal ske senest 14 dage efter modtagelse af faktura. Faktura fremsendes elektronisk, og kan mod gebyr fremsendes pr. brev.

Ved forsinket betaling er forpligtet til, at betale morarenter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

6. REKLAMATION OG TEST.

Kunden er forpligtet til, at teste de afleverede ydelser snarest muligt og senest inden 10 dage efter aflevering.

Såfremt kunden konstatere fejl og mangler skal der straks gives meddelelse til BDL, som herefter har afhjælpningsret.

Såfremt der ikke modtages reklamation fra kunden indenfor ovennævnte frister anses ydelsen som værende godkendt af kunden.

7. LEVERING.

De af BDL oplyste leveringstider er alene vejledende. BDL påtager sig intet ansvar såfremt leveringstiderne ikke overholdes.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

Kunden erhverver alene en, ikke eksklusiv, brugsret til det software der leveres af BDL, alle immaterielle rettigheder tilhører BDL eller dennes underleverandør (3. Mand).

9. ANSVARSBEGRÆNSNING.

Partner ifalder ansvar i henhold til dansk rets almindelige regler.

BDL er kun ansvarig for egne ydelser og handlinger. BDL er under ingen omstændigheder ansvarlig for forhold der skyldes eller kan henføres til 3. Mand og/eller kunden.

Såfremt der påtales mangler har BDL under alle omstændigheder en afhjælpningsret.

BDL er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes BDL ́s forhold.

BDL har produktansvar i henhold til den til hver tid gældende ufravigelig lovgivning. BDL påtager sig intet ansvar for produktansvar ud over det i loven bestemte.

10. EJENDOMSFORBEHOLD.

BDL bevarer ejendomsretten over det solgte indtil hele købesummen inkl. renter og omkostninger er betalt.

11. FORCE MAJEURE.

Ingen af partnerne hæfter overfor den anden part for misligholdelse, der skyldes forhold der ikke var eller burde være påregnelige ved aftaens indgåelse, herunder strejker, lock- out og andre forhold der normalt omfattes af force majeure begrebet i dansk.

12. TVISTER.

Alle tvister afgøres efter dansk ret ved BDLs værneting.

Partner og konsulent
+45 20 19 57 40
Konsulent
+45 54 58 04 04
Konsulent
+45 40 40 29 38
Salgschef
+45 22 90 60 00
Konsulent og udvikler
+45 20 44 45 16
Konsulent
+45 93 39 08 36
Power Platform konsulent
+45 30 50 00 33
Power Platform konsulent
+45 54 34 31 06
Konsulent
+45 41 10 00 65
Udvikler
+45 25 98 06 34
Konsulent og udvikler
+45 22 30 93 90
Konsulent
+45 40 31 77 47
Kundekonsulent
+45 41 61 00 03
Konsulent og udvikler
+45 30 80 86 41
Konsulent
+45 93 39 25 26
Power Platform konsulent
+45 22 13 78 13
Konsulent
+45 23 27 11 88
Konsulent
+45 30 59 65 16
Direktør og partner
+45 20 19 57 30
Konsulent
+45 60 61 65 12
Konsulent og udvikler
+ 45 40 11 96 50
Konsulent og udvikler
+45 25 79 47 97
Power Platform konsulent
+45 93 39 08 24
Direktør og partner
+45 29 29 58 80
Konsulent
+45 31 92 00 05
Power Platform konsulent
+45 30 80 86 70
Konsulent og udvikler
+45 41 20 01 06
Konsulent og udvikler
+45 25 62 34 31